ЗА СЪБИТИЕТО

Членовете на мрежата на Copernicus Relays и Copernicus Academy в България към космическата програма за наблюдение на Земята на ЕС – Коперник:

Сдружение GEO Polymorphic Cloud и Институтът за космически изследвания и технологии към БАН (ИКИТ-БАН)

заедно с  Клъстер за Аеро-Космически Технологии, Изследвания и Приложения (CASTRA) организират национален семинар за Програма за наблюдение на Земята на ЕС – Коперник

www.copernicus.eu
Copernicus Academy
Copernicus Relays

КАКВИ СА ЦЕЛИТЕ НИ?

Информираност

Предоставяне на информация за програмата за наблюдение на Земята на ЕС – Коперник. Обучение за достъп до спътникови и тематични данни от порталите на Коперник. Европейски и световни програми за дистанционно наблюдение. Възможности за подкрепа на научни разработки, иновации и бизнес решения чрез програма Коперник. Международен опит и решения.

Сътрудничество

Сътрудничеството между научни, образователни, държавни и бизнес организации за съвместни партньорства в областта на използване на данни, продукти и услуги от програма Коперник. Представяне на добри практики, иновационни решения и state-of-the-art разработки. Потребителски предизвикателства и изисквания в различни сфери на практиката.

Приложение

Демонстриране на възможностите чрез конкретни примери на услугите и продуктите на програмата Коперник на ЕС в различни приложения в практиката, науката и бизнеса: мониторинг на околна среда, климатични промени, качество на въздуха, земеделие и горско стопанство, туризъм и културно наследство, управление при бедствия и аварии и др.

ПРОГРАМА

ДЕН ПЪРВИ – 28.07.2020

Втори национален семинар по програма Коперник

Място на провеждане: Студио на онлайн семинара – Българска Стопанска Камара

09:00 – 09:15

Включване в онлайн сесията и виртуално кафе – Видео за програма Коперник на ЕС

ПЛЕНАРНА СЕСИЯ

09:15 – 11:20

Космически програми на ЕС – актуално състояние и бъдещо развитие

09:15 – 09:30

ОТКРИВАНЕ

Поздравителни адреси

Поздравителен адрес от Организационния комитет

09:30 – 10:10

Въведение в програма Коперник на ЕС

Представяне на актуалното състояние на космическата програма на ЕС – Коперник, и новостите през следващия програмен период.

(Иван Конакчиев, Европейска комисия)

10:10 – 10:40

Космически сегмент на програма Коперник – предстоящи мисии на програмата
Оценка на икономическото въздействие на Covid19 с помощта на наблюдението на Земята

В презентацията ще бъдат представени планираните мисии на спътниците Sentinels, както и бъдещите разработки, които ще допълнят спътниковия сегмент на програмата.
В отговор на искане на ЕК, DG DEFIS, ESA работи с редица индустриални и изследователски институти в цяла Европа, които да развиват, демонстрират и изпробват техниките, базирани на ЕО, за да характеризират различните въздействия на Covid19 относно европейските държави и да следят доколко икономическата активност се възстановява след периоди на блокиране. Тази презентация ще илюстрира основата на изследването, някои примери за ЕО базирана характеристика на въздействията и как те могат да бъдат структурирани като полезни показатели.

Gordon Campbell (Европейска космическа агенция)

10:40 – 11:20

Коперник и Галилео: отключване на общите връзки и разрастване на пазара

Първата част от презентацията ще разгледа разширената роля на EUSPA в развитието на пазара и привличането на потребителите, както е предложено в новия космически регламент. Използвайки доказана методология и инструменти, целта ще бъде подпомагане на МСП и стартиращи фирми, разрастване на непрофилни потребители и по-нататъшно развитие на икономиката на Коперник. Втората част на презентацията ще разгледа по-конкретно синергиите между европейската GNSS и Коперник програми на ниво приложения, давайки практически примери и адресирайки областта за по-нататъшно развитие.

 

Ralitsa Bozhanova, Acting Head of Project Control and Quality (European GNSS Agency)
Eduard Escalona, Market Development Innovation Officer (European GNSS Agency)

11:20 – 11:30

Виртуална кафе пауза – Видео за програма Коперник на ЕС

11:30 – 13:30

Програма Коперник – предизвикателства, възможности и приложения

11:30 – 11:50

Коперник за бизнеса: Иновационни програми за насърчаване на предприемачеството и бизнеса

Като водеща в света програма за наблюдение на Земята, Коперник допринася значително в социално-икономическата сфера, както и за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж със своите данни, информация и услуги. През последното десетилетие се наблюдава нарастващ брой иновационни програми, финансирани от публични институции и индустрия, които твърдо позиционират използването на Коперник, също и за търговски цели. Тази презентация ще предостави актуализация на някои от основните иновационни инициативи в областта на Коперник (и Галилео) и как българските научни и бизнес общности могат да се възползват от тях.

Daniela Dobreva-Nielsen (AZO – Space for Innovation)

11:50 – 12:10

Eo4GEO – преодоляване на разликата в уменията между търсенето и предлагането на образование и обучения в EO/GI сектора 

EO4GEO е Алиансът за секторни умения по програма Еразъм + за космическия / геопространствен сектор. В Алианса участват 26 основни и 34 асоциирани партньора, които работят съвместно по изготвянето на стратегия и дългосрочен план за действие за непрекъснат мониторинг на технологичните и обществени тенденции и за оценка на развиващите се изисквания за умения в сектора. В практически план, повече от 160 експерти разработват всеобхватен набор от знания (Body of Knowledge) за географска информация и наблюдение на Земята (BoK за GI/EO), като същевременно е разработен набор от инструменти, чрез които да се проучи BoK, да се определят учебни програми и съответен професионален профил, да се публикува оферта за работа и т.н., всички на базата на BoK. Освен това, понастоящем се подготвят за изпълнение през есента на 2020 г. и пролетта на 2021 г. поредица от обучителни дейности на базата на конкретни случаи в подсекторите на изменението на климата, интелигентните градове и интегрираните приложения. EO4GEO ще предложи всички резултати от проекта съгласно откритите лицензи за повторно използване от общността и ще продължи работата след приключването на проекта.

Danny Vandenbroucke (KU Leuven, Belgium)

12:10 – 12:30

NEREUS – Европейската платформа за промотиране на Copernicus4regions

Мрежата на европейските региони използващи космически технологии, NEREUS предоставя динамична платформа за всички региони с цел подобряване на използването на космическите приложения за предоставяне на ефективни политики в полза на гражданите. Примери за това как и къде в Европа се използват данните и услугите на програма Коперник ще представи Генералния секретар на NEREUS.

Roya Ayazi (NEREUS)

12:30 – 12:50

Да посрещнем BigEO Data предизвикателството с предизвикателства – Sentinel Hub

Чрез програмата Коперник спътниковите данни са достъпни за всички, но обработката на непрекъснато нарастващото количество данни все още представлява предизвикателство. Sentinel Hub ще представи какво правят за повишаване на информираността, както и за достъпността на спътниковите данни лесни за използване за широката общественост и разработчиците. Ще покажат как техните конкурси за скриптове за визуализация на спътникови данни и мощни инструменти помагат на хората да предоставят решения за реалния живот и защо правят голяма част от техния код и инструменти, свободно достъпни за всички.

Monja Šebela (Sentinel Hub, Sinergise)

12:50 – 13:10

Възходът на изкуствения интелект (AI) за наблюдение на Земята и Коперник

Появата на големи масиви от данни, предоставени от програмата Коперник, предоставя както нови възможности, така и предизвикателства за научните изследвания, бизнеса и доставчиците на софтуер / данни, където са необходими нови техники като изкуствен интелект (AI), за да се възползват и осмислят огромните количества данни. Тази беседа ще представи работата на Phi-Lab на ESA за изследване на силата на AI за данни за ЕО и Коперник, както и различните изследвания, дейности и партньорства за постигането на това.

Jennifer Adams, Ph.D. (ESA, Phi-Lab)

13:10 – 13:30

Инструменти за обработка на спътникова информация – възможности в България

В презентацията ще бъдат разкрити възможностите за локална (в България) обработка на спътникова информация. Представени са наличните високопроизводителни компютърни системи като хардуер за обработка на големи масиви информация. Разгледани са и съвременни методи и алгоритми за обработка на спътникова информация, в които имаме обучени специалисти за работа.

доц. Кирил Алексиев (ИИКТ – БАН)

13:30 – 13:45

Виртуална обедна почивка – Видео за програма Коперник на ЕС

13:45 – 15:10

Дейности свързани с програма Коперник в България

13:45 – 14:00

Състояние на космическите дейности в България и успеваемост от участието по ESA-PECS

Петя Пиперкова (Министерство на икономиката)

14:00 – 14:15

Космическите програми от Хоризонт 2020 към Хоризонт Европа

Възможностите за подпомагане на космическите изследвания и приложения от програмите за научни изследвания на ЕС Хоризонт 2020 и Хоризонт Европа.

Христина Ковачева (Програмен Комитет Космос, Хоризонт 2020)

14:15 – 14:30

Програма Коперник и ГЕО (GEO)

В презентацията ще се коментират проблеми свързани с използването, обмена и управлението на отворени данни и информация от наблюдения на Земята (ЕО), получавани от Глобалната система от системи за наблюдение GEOSS и в частност от програмата “Коперник” на ЕС. Акцент ще се постави на ефективното използване на европейските и национални ресурси за ЕО, EuroGEOSS (като част от GEOSS) и разнообразните данни (вкл. космически, въздушни и наземни) за разработване на продукти, услуги или решения, които да са достъпни и полезни за икономическото, социално и обществено развитие.

доц. д-р Любка Пашова (НИГГГ – БАН, зам.-представител на България в GEO)

14:30 – 14:50

Мрежата на Copernicus Academy и Copernicus Relays в България

Copernicus Academy и Copernicus Relay са част от Copernicus User-uptake инициативата по програма Коперник. Членове на техните мрежи са научни организации, МСП, НПО и др. работещи в сферата на приложение на дистанционните наблюдения. Ролята на Copernicus Academy и Copernicus Relay е да повишава информираността за програма Коперник във всяка страна. В презентацията ще представи кои са тези организации в България и какви са техните дейности свързани с програмата.

Представители на Copernicus Relays и Copernicus Academy в България

14:50 – 15:00

Copernicus Hackathons в България

Презентацията ще представи проведените до сега Copernicus Hackathons в България.

Катя Димитрова (RST-TTO)

15:00 – 15:10

Copernicus Academy&Relays България Уеб портал

Презентацията ще представи визията за разработвания портал на Copernicus Academy/Relays България.

Васил Василев (GEO Polymorphic Cloud – Copernicus Relays)

15:10 – 15:20

Виртуална кафе пауза – Видео за програма Коперник на ЕС

ИНФОРМАЦИОННА СЕСИЯ

Информационно-обучителната сесия за тематичните услуги на програма Коперник на ЕС ще бъде водена от представители на Copernicus Academy&Relays в България – ИКИТ-БАН, GEO Polymorphic Cloud и СУ “Св. Климент Охридски”, както и от специалисти от НИМХ, НИГГГ-БАН по отделните тематики.

* Регистрираните участници присъствали на информационните сесии ще получат електронен сертификат за участие в обучение по програма Коперник от Copernicus Academy&Relays. Темплейт за сертификат от I национален семинар по програма Коперник

15:20 – 15:50

Тематични услуги на програма Коперник: Мониторинг на атмосферата

Ще бъдат представени накратко основните тематични области на услугата за наблюдение на атмосферата, свързани със замърсяването на въздуха и здравето, слънчева енергия, парникови газове и изменението на климата. Специално внимание ще се обърне на прогнозите за качеството на въздуха в регионален и глобален мащаб, като се дадат примери за достъп до данните и налични инструменти за тяхното графично представяне, включително разработени наскоро продукти в подкрепа на кризата свързана с КОВИД-19 (възможности на специализирания микросайт) . Ще се представи новия портал за данни, който ще замести сегашния каталог в услугата за наблюдение на атмосферата. Някои инструменти, разработени в подкрепа взимането на решения относно опазване качеството на въздуха, също ще бъдат коментирани чрез пример за краткосрочни прогнози за състава на фините прахови частици в София.

доц. д-р Емилия Георгиева (НИМХ)

15:50 – 16:20

Тематични услуги на програма Коперник: Мониторинг на морета и океани

В презентацията ще ви представим информацията за Световния океан, която се предоставя в реално време и за изминал климатичен период, като продуктите се разделят условно на Син океан – физическите параметри, Зелен океан – биогеохимични параметри и Бял океан – параметри на ледената покривка; как да намерим и изтеглим интересуващите ни променливи. Ще разгледаме и новите обобщени индикатори за мониторинг и Отчета за състоянието на океана. Специално внимание ще отделим на Черно море и случващото се там – тенденциите в температурата, морското ниво, циркулацията и кислородното съдържание. Ще представим и стратегията за развитие през следващата фаза в светлината на прехода към Коперник 2.0.

доц. д-р Елисавета Пенева (СУ „Св. Климент Охридски“) – Copernicus Academy

16:20 – 16:50

Тематични услуги на програма Коперник: Управление на извънредните ситуации

В презентацията ще представим накратко услугата „Управление на извънредните ситуации“ на програма Коперник, начинът за активиране на услугата, данните и продуктите, които се предоставят за сертифициран и публичен достъп, както и перспективите за бъдещото й развитие. Ще се разгледат накратко трите системи на тематичната услуга за предотвратяване и планиране, ранно предупреждение и мониторинг на бедствени ситуации: Европейска система за осведомяване за наводнения, Европейска информационна система за горски пожари и Европейска обсерватория за сушата. Ще се разгледат конкретни примери, за които е активирана услугата за България и възможностите за крайни потребители да достъпват данни и продукти за тази тематична услуга.

доц. д-р Любка Пашова (НИГГГ – БАН)

16:50 – 17:00

Виртуална кафе пауза – Видео за програма Коперник на ЕС

17:00 – 18:30

17:00 – 17:30

Тематични услуги на програма Коперник: Мониторинг на земната повърхност

В презентацията ще Ви представим информацията за глобалните биогеофизични продукти, пан-европейски продукти за земеползване и земно покритие, локални продукти с висока разделителна способност; как да открием спътникови изображения и референтни данни в Интернет и да ги използваме в ежедневната ни работа. Специално внимание ще отделим на картографиране на земеделски култури с помощта на данни от Sentinel-1 и Sentinel-2 за територията на България. Ще бъде направено сравнение на предимствата и недостатъците на мултитемпоралната контролирана класификация с използване на радарни и оптични данни от програма Коперник. Ще представим и стратегията за развитие на CLMS през следващата фаза в светлината на прехода към Коперник 2.0.

доц. д-р Лъчезар Филчев (ИКИТ – БАН) – Copernicus Academy

17:30 – 18:00

Тематични услуги на програма Коперник: Климатични промени

В презентацията ще представим достъпа до данните и продуктите по услугата, и посоките на развитие в бъдеще. Ще достъпим данни от Climate Data Store, ще ги обработим с неговия Toolbox и с библиотеки на Python, ще представим и C3S Demonstrator. Какво специализирано обучение да очакваме от C3S User Learning Service в България и кога.

Васил Василев (GEO Polymorphic Cloud) – Copernicus Relays

18:00 – 18:30

Тематични услуги на Коперник: Сигурност

В презентацията бъде представен достъпа до данните и продуктите по тематична услуга на програма Коперник – Сигурност, актуално състояние и бъдещо развитие.

инж.двн. Антоанета Францова (ИИКАВ – БАН)

ДЕН ВТОРИ – 06.10.2020

Втори национален семинар по програма Коперник

Място на провеждане: Студио на онлайн семинара – Българска Стопанска Камара и Институт за космически изследвания и технологии – БАН

Връзка за онлайн участие: Ще бъдат публикувани тук след 15.09.2020г.!

09:00 – 09:30

Включване в онлайн сесията и виртуално кафе – Видео за програма Коперник на ЕС

09:30 – 17:30

Паралелна конферентна сесия: Мониторинг на атмосферата с използване на данни и услуги от програма Коперник

Презентации на научни разработки

За участие в сесията с презентация, моля регистрирайте се и подайте Вашия абстракт според посочената форма и срок.

Модератор: (tbc)

09:30 – 17:30

Паралелна конферентна сесия: Мониторинг на морета и океани с използване на данни и услуги от програма Коперник

Презентации на научни разработки

За участие в сесията с презентация, моля регистрирайте се и подайте Вашия абстракт според посочената форма и срок.

Модератор: (tbc)

09:30 – 17:30

Паралелна конферентна сесия: Мониторинг на земната повърхност с използване на данни и услуги от програма Коперник

Презентации на научни разработки

За участие в сесията с презентация, моля регистрирайте се и подайте Вашия абстракт според посочената форма и срок.

Модератор: (tbc)

09:30 – 17:30

Паралелна конферентна сесия: Изследване на климатичните промени с използване на данни и услуги от програма Коперник

Презентации на научни разработки

За участие в сесията с презентация, моля регистрирайте се и подайте Вашия абстракт според посочената форма и срок.

Модератор: (tbc)

09:30 – 17:30

Паралелна конферентна сесия: Управление на извънредни ситуации с използване на данни и услуги от програма Коперник

Презентации на научни разработки

За участие в сесията с презентация, моля регистрирайте се и подайте Вашия абстракт според посочената форма и срок.

Модератор: (tbc)

09:30 – 17:30

Паралелна конферентна сесия: Бизнес решения и приложения в практиката, базирани на данни и услуги от дистанционни изследвания на Земята

Презентации на бизнес решения

За участие в сесията с презентация, моля регистрирайте се и подайте Вашия абстракт според посочената форма и срок.

Модератор: (tbc)

17:30 – 17:45

Заключение

Заключителни думи на организаторите на семинара и съобщение за бъдещо продължение на събитието и очаквани нови инициативи.

ОРГАНИЗАТОРИ

Събитието се организира от членовете на Copernicus Relays и Copernicus Academy в България

Сдружение GEO Polymorphic Cloud – Copernicus Relays

Институт за космически изследвания и технологии към БАН (ИКИТ-БАН) – Copernicus Academy,

Клъстер за Аеро-Космически Технологии, Изследвания и Приложения (CASTRA)

Семинарът се организира в рамките на FP-CUP, Action No.: 2018-1-86 “Copernicus Awareness Raising Programme for Bulgaria – COPE4BG” с партнъори ИКИТ-БАН и CASTRA

Сдружение GEO Polymorphic Cloud
Basic RGB
logoIKIT

Събитието се осъществява с подкрепата на:

РЕГИСТРАЦИЯ

Важна информация

Участието в събитието е свободно, без такса за регистрация.

Продължава регистрацията за втория ден от семинара – Научна и Бизнес сесия на 6.10.2020 г.

Регистрацията за информационните семинарни сесии на 28.07.2020 г. приключи. Всички презентации и видео от проведеният семинар може да видите в дадените линкове за всяка една от сесиите в Програмата на Cope4BG2020.

Всички които искат да споделят научни разработки, бизнес решения или друг опит с данни и продукти от програма Коперник, могат да участват в научните и бизнес сесии на 6.10.2020г. Всеки регистриран ще получи имейл за потвърждение до 24 ч. след регистрация и линк към онлайн сесиите след 15.09.2020 г.

Абстрактите ще бъдат публикувани онлайн в Сборник с ISSN и DOI, а презентациите ще бъдат качени на сайта на семинара. Докладите от семинара ще бъдат публикувани онлайн и отпечатани и в сборник с доклади с ISBN и DOI (индексирани от CrossRef) от ИКИТ-БАН. Поканени доклади от семинара ще бъдат публикувани и в сп. “Aerospace Research in Bulgaria” (p-ISSN 1313-0927, e-ISSN 2367-9522, ИКИТ-БАН) индексирано и реферирано в ESCI (Clarivate, WoS), EBSCO Discovery Service, CrossRef, ADS (NASA), Google Scholar. Списанието е включено в “Националния референтен списък на съвременни български научни издания с научно рецензиране” на НАЦИД.

  • Презентациите трябва да бъдат представени в рамките на 20 минути. За целта трябва да подготвите презентация и абстракт.
  • Презентациите и абстрактите трябва да са оформени по шаблони, които може да изтеглите по-долу.

За заявяване на участие, моля изберете бутон “РЕГИСТРАЦИЯ” за достъп до регистрационната форма

Срокове за регистрация

за информационните сесиите на семинара на 28.07.2020 г.

10.06.2020 – 27.07.2020

Регистрацията за първият ден на Cope4BG2020 приключи!

Срокове за заявяване на презентация в научните и бизнес сесии на 6.10.2020 г.

заявка за презентация в научните и бизнес сесии на семинара и предоставяне на абстракт

10.06.2020 – 10.09.2020

подаване на пълен текст на доклада за публикация

15.12.2020

РЕГИСТРАЦИЯ

Шаблони

ГЛЕДАЙТЕ НА ЖИВО

Регистрираните за научните и бизнес сесии на 6.10.2020 г. ще получат имейл с линкове в Zoom след 15.09.2020г.

Участниците без регистрация ще могат да наблюдават всяка сесия на живо онлайн през YouTube ТУК.

Видео на презентациите ще бъде публикувано след 15.10.2020 г.

Дотогава може да проследите презентациите от I-ви национален семинар по програма Коперник, проведен през 2018 г.

На 28.07. и 6.10.2020 г. всички регистрирани участници ще могат да задават въпросите си онлайн в Zoom.

Нерегистрираните участници могат да ползват следната форма за въпроси:

След уебинарите на 28.07. и 6.10.2020 г. всеки присъствал в Zoom или Youtube, може да изрази своето мнение и препоръки за събитието.

Моля използвайте следната форма за обратна връзка, или ни пишете на office@copernicus.bg:

МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ - ОНЛАЙН СЕМИНАР

СТУДИЯ ЗА ИЗЛЪЧВАНЕ НА СЕСИИТЕ

28.07. и 6.10.2020

Българска Стопанска Камара

София 1000, ул. Алабин 16-20

6.10.2020

Институт за космически изследвания и технологии – БАН

София 1113, ул. акад. Георги Бончев, бл. 1

КОНТАКТИ

Copernicus Academy

Институт за космически изследвания и технологии към БАН (ИКИТ-БАН)

доц. д-р Лъчезар Филчев

уеб сайт: www.space.bas.bg

Copernicus Relays

Сдружение GEO Polymorphic Cloud

Васил Василев

уеб сайт: geopolymorphic-cloud.org

facebook: GeoPolymorphicCloud

Свържете се с нас:

 

SEND